POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dlaczego to zawiadomienie:

 

Niniejsza strona opisuje, sposób zarządzania aplikacji w związku z przetwarzaniem danych osobowych użytkowników. Przetwarzanie jest zawsze zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa (a zatem również zgodnie z zasadami konieczności, poprawności, legalności, przejrzystości i ochrony poufności) oraz z logiką ściśle związaną z realizowanymi celami.
Dane osobowe podlegające przetwarzaniu będą przetwarzane przez G & P Cosmetics S.r.l. (zwaną dalej  „Spółka”), korzystając z innowacji technologicznej poprzez odpowiednie środki ochrony zapobiegawczej, aby zminimalizować ryzyko zniszczenia oraz utraty danych przypadkowo, przez nieautoryzowany dostęp do danych lub przetwarzania, które są niezgodne z prawem lub niezgodne z celami, dla których dane zostały zebrane. Dane będą wykonywane wyłącznie w celu wykonania działań niezbędnych do osiągnięcia celów wskazanych w tym dokumencie oraz w innych informacjach dostarczonych użytkownikom w momencie zbierania ich danych i do których się odwołuje.

Dane będą przetwarzane zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM (UE) 2016/679
Dane mogą być również organizowane w bazach danych/również informatyczne.
Niniejszy dokument stanowi również informację, która jest również dostarczana zgodnie z art. 13 ROZPORZĄDZENIA (UE) 2016/679 tym, którzy korzystają z usług internetowych tej strony, w celu ochrony danych osobowych.
Należy pamiętać, że wszystkie dane mogą być zawsze przetwarzane w celu ustalenia roszczeń prawnych lub obrony Spółki w odpowiednich siedzibach (w związku z tym dla uzasadnionych interesów) i wszystkich zobowiązań przewidzianych przez prawo, rozporządzenie lub prawodawstwo UE, przypominając, że w tym sensie przekazanie jest konieczne, a nie podanie danych uniemożliwi dostęp do aplikacji i/lub nawiązanie jakichkolwiek relacji ze Spółką a dla wspominanych celów dane mogą być przekazywane organom sądowych lub policyjnych, prawnikóm oraz wszystkim potrzebującym w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z prawa, rozporządzenia, ustawodawstwa lub ustalenia roszczeń prawnych lub ochrony Spółki.

Rodzaje przetwarzanych danych i metody przetwarzania

 

Dane Nawigacyjne

 

Systemy komputerowe i procedury oprogramowania wykorzystywane do obsługi aplikacji zbierają dane osobowe podczas normalnej pracy, których transmisja jest ukryta w korzystaniu z internetowych protokołów komunikacyjnych.

 

Informacje te nie są zbierane w celu powiązania z pewnymi zainteresowaniami, ale aby umożliwić identyfikację użytkowników, dzięki przetwarzaniu i powiązaniu z danymi przechowywanymi przez strony trzecie.

 

Ta kategoria danych obejmuje adresy IP lub nazwy domen komputerów korzystanych przez użytkowników którzy się łączą z aplikacją, adresy URI (Uniform Resource Identifier) żądanych elementów, godzina złożenia proźby, metodę przesłania proźby do serwera, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi podanej przez serwer (sukces, błąd itp.) oraz inne parametry dotyczące systemu operacyjnego i środowiska IT użytkownika.

Dane te są wykorzystywane przez Spółkę wyłącznie w celu uzyskania anonimowych informacji statystycznych na temat korzystania z aplikacji i sprawdzenia jej poprawnego działania, oraz są usuwane natychmiast po przetworzeniu. Dane mogą być wykorzystane do ustalenia odpowiedzialności w przypadku hipotetycznych przestępstw komputerowych na niekorzyść aplikacji lub Spółki.

 

Dane mogą być przetwarzane w postaci papierowej, ręcznie, telematycznie (zachowując i przetwarzając dane zarówno na papierze, również telematycznie).

Podanie danych jest opcjonalne (z wyjątkiem wniosku organów sądowych lub policyjnych, w którym  przyznanie jest konieczne), ale jeśli nie zostaną przekazane, nie będzie możliwy dostęp do aplikacji.

Ciasteczka

 

Nie ma ciasteczek

Dane podane dobrowolnie przez użytkownika

 

Proszę odnieść się do odpowiednich formularzy

 

Administrator danych i inspektor ochrony danych: administratorem danych jest G & P Cosmetics s.r.l. z siedzibą w via De Gasperi, 8 - 52037 Sansepolcro (AR) - WŁOCHY Telefon: +39.0575.720.682 E-mail: info@ilovesensus.it nie jest przewidziane i wymagane przez prawo, aby Spółka miała  inspektora ochrony danych, który w razie potrzeby, będzie ogłoszony na stronie internetowej https://www.ilovesensus.it Spółki, którą zapraszamy odwiedzić okresowo oraz zapoznać się ze wszelkimi aktualizacjiami niniejszej informacji

 

Prawa: informujemy, że GDPR daje zainteresowanej stronie możliwość zwrócenia się do administratora danych (pod wskazany powyżej adres) o dostęp do danych osobowych i poprawienie danych, anulowanie ich lub ograniczenie przetwarzania, które ich dotyczy, przenośność danych; zainteresowana strona może również mieć możliwość sprzeciwienia się przetwarzaniu danych i wykonywania innych praw zawartych w rozdziale 3 sekcji 1 GDPR, w tym prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przewidywano: cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie na podstawie zgody udzielonej przed cofnięciem zgody.

 

Reklamacje: zainteresowana strona, jeśli uzna to za stosowne, może zawsze złożyć reklamację do włoskiego gwaranta ochrony prywatności, którego dane można znaleźć na stronie internetowej www.garanteprivacy.it

 

Podstawa prawna: podstawą prawną są zobowiązania prawne (włoskie i europejskie), oraz uzasadnione interesy administratora w stosunku administratora do zainteresowanej strony.Sama zgoda jest podstawą prawną dla celów, do których udzielono zgody.

Zakres komunikacji i ujawnienia

 

Spółka nie ujawni żadnych danych.

 

Proszę odnieść się do szczegółowych sekcji niniejszej informacji w formularzach i niniejszej polityce prywatności

 

Czas przechowywania

 

Dane nawigacyjne i ciasteczeka znajdują się w poszczególnych sekcjach niniejszej polityki prywatności.
Dane podane w formularzach znajdują się w poszczególnych sekcjach.
W przypadku zobowiązań prawnych, przepisów i regulacji wspólnotowych dane mogą być przechowywane przez okres ustalony przez te źródła regulacyjne;

 

W  każdym przypadku wszystkie dane mogą być zachowane przez okres niezbędny do roszczenia lub ochrony prawa Spółki zgodnie z przepisami włoskimi oraz europejskimi.

 

Szczegółowe informacje

 

Jak już wspomniano, strona internetowa zawiera szczegółowe informacje podsumowujące na stronach skonfigurowanych dla określonych usług na żądanie. Proszę również odnieść się do tych informacji, które uzupełniają niniejszą politykę.

 

Informacje zaktualizowane w dniu 15.02.2019. Wszelkie aktualizacje dokonane w ramach polityki stałego przeglądu informacji będą zgłaszane na tej stronie, oraz pisząc do Spółki, możliwe będzie również uzyskanie wersji poprzednich zasad prywatności i informacji.

 

close

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Sei un:

Preso atto dell’informativa e avendola compresa in tutti i suoi punti, consapevole che il trattamento per le finalità di cui al punto 2 lett. B dell’informativa la base giuridica è un’altra rispetto al consenso

Acconsento/non acconsento (barrando l’apposita casella) al trattamento per le finalità indicate al punto 2 lett. A della presente informativa (in sintesi: rispondere alla richiesta). Trattamento riservato solo a maggiori di 14 anni

AcconsentoNon acconsento

Acconsento/non acconsento (barrando l’apposita casella) al trattamento per le finalità indicate al punto 2 lett. C della presente informativa (in sintesi: comunicazioni pubblicitarie/informative di prodotti-servizi-iniziative di G & P e dei suoi partners) Trattamento riservato solo a maggiori di 14 anni

AcconsentoNon Acconsento


Contatto: Richiesta informazioni