POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dlaczego to zawiadomienie:

 

Niniejsza strona opisuje, sposób zarządzania strony w związku z przetwarzaniem danych osobowych użytkowników. Przetwarzanie jest zawsze zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa (a zatem również zgodnie z zasadami konieczności, poprawności, legalności, przejrzystości i ochrony poufności) oraz z logiką ściśle związaną z realizowanymi celami.
Dane osobowe podlegające przetwarzaniu będą przetwarzane przez G & P Cosmetics S.r.l. (zwaną dalej  „Spółka”), korzystając z innowacji technologicznej poprzez odpowiednie środki ochrony zapobiegawczej, aby zminimalizować ryzyko zniszczenia oraz utraty danych przypadkowo, przez nieautoryzowany dostęp do danych lub przetwarzania, które są niezgodne z prawem lub niezgodne z celami, dla których dane zostały zebrane. Dane będą wykonywane wyłącznie w celu wykonania działań niezbędnych do osiągnięcia celów wskazanych w tym dokumencie oraz w innych informacjach dostarczonych użytkownikom w momencie zbierania ich danych i do których się odwołuje.

Dane będą przetwarzane zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM (UE) 2016/679
Dane mogą być również organizowane w bazach danych/również informatyczne.
Niniejszy dokument stanowi również informację, która jest również dostarczana zgodnie z art. 13 ROZPORZĄDZENIA (UE) 2016/679 tym, którzy korzystają z usług internetowych tej strony, w celu ochrony danych osobowych.

Należy pamiętać, że wszystkie dane mogą być zawsze przetwarzane w celu ustalenia roszczeń prawnych lub obrony Spółki w odpowiednich siedzibach (w związku z tym dla uzasadnionych interesów) i wszystkich zobowiązań przewidzianych przez prawo, rozporządzenie lub prawodawstwo UE, przypominając, że w tym sensie przekazanie jest konieczne, a nie podanie danych uniemożliwi dostęp do strony i/lub nawiązanie jakichkolwiek relacji ze Spółką a dla wspominanych celów dane mogą być przekazywane organom sądowych lub policyjnych, prawnikóm oraz wszystkim potrzebującym w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z prawa, rozporządzenia, ustawodawstwa lub ustalenia roszczeń prawnych lub ochrony Spółki.

 

Rodzaje przetwarzanych danych i metody przetwarzania

 

Dane Nawigacyjne

 

Systemy komputerowe i procedury oprogramowania wykorzystywane do obsługi aplikacji zbierają dane osobowe podczas normalnej pracy, których transmisja jest ukryta w korzystaniu z internetowych protokołów komunikacyjnych.

 

Informacje te nie są zbierane w celu powiązania z pewnymi zainteresowaniami, ale aby umożliwić identyfikację użytkowników, dzięki przetwarzaniu i powiązaniu z danymi przechowywanymi przez strony trzecie.

 

Ta kategoria danych obejmuje adresy IP lub nazwy domen komputerów korzystanych przez użytkowników którzy wchodzą do strony itnernetowej, adresy URI (Uniform Resource Identifier) żądanych elementów, godzina złożenia proźby, metodę przesłania proźby do serwera, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi podanej przez serwer (sukces, błąd itp.) oraz inne parametry dotyczące systemu operacyjnego i środowiska IT użytkownika.

 

Dane te są wykorzystywane przez Spółkę wyłącznie w celu uzyskania anonimowych informacji statystycznych na temat korzystania ze strony internetowej, sprawdzenia jej poprawnego działania, oraz są usuwane natychmiast po przetworzeniu. Dane mogą być wykorzystane do ustalenia odpowiedzialności w przypadku hipotetycznych przestępstw komputerowych na niekorzyść strony internetowej lub Spółki.
Dane mogą być przetwarzane w postaci papierowej, ręcznie, telematycznie (zachowując i przetwarzając dane zarówno na papierze, również telematycznie). Podanie danych jest opcjonalne (z wyjątkiem wniosku organów sądowych lub policyjnych, w którym  przyznanie jest konieczne), ale jeśli nie zostaną przekazane, nie będzie możliwy dostęp do aplikacji.

Ciasteczka

Ciasteczka

 

Definicja ciasteczek

Ciasteczka to małe pliki tekstowe wysyłane na Państwa komputer.
Strona o której mowa, wykorzystuje następujące kategorie ciasteczek:

 

 • Ciasteczka sesji technicznych
  Użycie ciasteczek sesji jest ściśle ograniczone do transmisji identyfikatorów sesji (składających się z numerów losowych generowanych przez serwer) niezbędne, aby strona internetowa była bezpieczna.

   

  Ciasteczka danej sesji używane na stronie pozwalają uniknąć stosowania innych technik informatycznych, które potencjalnie szkodzą prywatności przeglądania stron użytkownikowi i nie pozwalają uzyskać z osobistych danych identyfikacyjnych użytkownika. Te ciasteczka są przetwarzane przez komputer.

   

 • Ciasteczka Analytics
  Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługa udostępniona przez Google, Inc. ("Google") analizy oglądalności stron internetowych. Google Analytics używa "ciasteczek", plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia stronie internetowej przeanalizować sposobu korzystania ze strony. Informacje generowane ciasteczka na temat korzystania ze strony przez użytkownika (włącznie z adresem IP) będą przekazywane serwerowi Google i przechowywane na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google (autonomiczny administrator danych) będzie korzystał z tych informacji w celu śledzenia i sprawdzania korzystania ze strony internetowej, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów strony internetowej i udostępnić inne usługi związane z aktywnością na stronie internetowej oraz korzystanie z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli wymaga tego prawo lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyć adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Użytkownik może zrezygnować z ciasteczek wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak może to uniemożliwić korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony.

  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz stronę http://www.google.com/policies/privacy/.
  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz stronę http://www.sessioncam.com/privacy-policy-cookies/.

   

 • Ciasteczka stron trzecich do celów profilowania/reklamy
  Te ciasteczka gromadzą informacje o zwyczajach przeglądania, aby oferować reklamy ważne  dla Państwa oraz ukierunkowane według zainteresowania. Usunięcie tych ciasteczek nie spowoduje utraty funkcjonalności.

  Ciasteczka to:
  piksele Facebooka, aby uzyskać więcej informacji, zobacz stronę https://www.facebook.com/privacy/explanation

  Ta strona nie ma dostępu ani kontroli do ciasteczek stron trzecich iw tym zakresie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności. Użytkownik jest proszony o zapoznanie się z prywatnością stron osób trzecich dostępnych za pośrednictwem tej strony, aby dowiedzieć się o ich warunkach dotyczących przetwarzania danych.

Jak wyłączyć ciasteczka

Większość przeglądarek pozwala odmówić/zaakceptować ciasteczka. Poniżej znajdują się praktyczne informacje dotyczące wyłączania ciasteczek w głównych przeglądarkach.

Chrome

 1. Kliknij na ikonę w prawym górnym rogu „Personalizuj i kontroluj Google Chrome”
 2. Kliknij „Historia przeglądarki”
 3. Kliknij „Wyczyść dane przeglądania ...”
 4. Wybierz opcję „Ciasteczka i inne dane strony oraz plug-in;"
 5. Kliknij „Wyczyść dane przeglądania”

Mozilla Firefox

 1. Kliknij „Historia”
 2. Kliknij „Wyczyść najnowszą historię ...”
 3. Wybierz opcję „Ciasteczka”
 4. Kliknij „Wyczyść teraz”

Internet Explorer

 1. Kliknij „Narzędzia”
 2. Kliknij „Opcje internetowe”
 3. Na zakładce „Ogólne” kliknij „Usuń ...”
 4. Wybierz opcję „Ciasteczka”
 5. Kliknij „Usuń”

Safari

 1. Kliknij „Preferencje”
 2. Kliknij „Prywatność”
 3. Kliknij „Usuń wszystkie dane strony internetowej...” i potwierdź

 

Jak surfować anonimowo bez ciasteczek


Google Chrome

 1. Kliknij ikonę w prawym górnym rogu „Personalizuj i kontroluj Google Chrome”
 2. Kliknij „Nowe okno incognito”

Mozilla Firefox

 1. Kliknij ikonę w prawym górnym rogu „Otwórz menu”
 2. Kliknij „Anonimowe okno”

Internet Explorer

 1. Kliknij „Zabezpieczenia”
 2. Kliknij „InPrivate Browsing”

Safari

 1. Kliknij „File”
 2. Kliknij „Nowe prywatne okno”

Dane podane dobrowolnie przez użytkownika

 

W przypadku konkretnych przyznawań dla których istnieje określony formularz, prosimy o zapoznanie się z tymi formularzami i konkretnymi informacjami.

 

Opcjonalne, wyraźne i dobrowolne wysłanie poczty elektronicznej na adresy wskazane na tej stronie (w przypadku, gdy wskazany jest tylko adres e-mail i nie ma konkretnego formularza, w obecności którego,wyświetla się zapoznanie się z konkretnymi informacjami, które reguluje nadawanie w różnych formach), będzie obejmować późniejsze nabycie przez Firmę adresu nadawcy niezbędnego do odpowiedzi na żądania, a także wszelkie inne dane osobowe zawarte w wiadomości (oraz w załącznikach do tego samego) lub w określonych formularzach.

 

W tym przypadku (tym, w którym wskazany jest tylko adres i nie ma konkretnego formularza do wypełnienia, w którym czytelnik odnosi się do konkretnych informacji, które regulują nadawanie w różnych formach) dostarczanie danych jest opcjonalne, ale brak podania adresu lub innych danych niezbędnych do przetworzenia proźby uniemożliwi uniknięcie przetwarzania proźby. Wysyłając wiadomość e-mail, zainteresowana strona wyraźnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych w celu przetwarzania proźby.
W przypadku proźby o wysyłanie materiałów, dane niezbędne do wysyłki można przekazać kurierom pocztowym.
Dane w formie papierowej lub elektronicznej mogą być przetwarzane ręcznie lub telematycznych, organizując dane nawet w komputerowych bazach danych. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia wskazanych celów.

 

Administrator danych i inspektor ochrony danych: administratorem danych jest G & P Cosmetics s.r.l. z siedzibą w via De Gasperi, 8 – 52037 Sansepolcro (AR) – WŁOCHY Telefon: +39.0575.720.682 E-mail: info@ilovesensus.it nie jest przewidziane i wymagane przez prawo, aby Spółka miała  inspektora ochrony danych, który w razie potrzeby, będzie ogłoszony na stronie internetowej https://www.ilovesensus.it Spółki, którą zapraszamy odwiedzić okresowo oraz zapoznać się ze wszelkimi aktualizacjiami niniejszej informacji

 

Prawa: informujemy, że GDPR daje zainteresowanej stronie możliwość zwrócenia się do administratora danych (pod wskazany powyżej adres) o dostęp do danych osobowych i poprawienie danych, anulowanie ich lub ograniczenie przetwarzania, które ich dotyczy, przenośność danych; zainteresowana strona może również mieć możliwość sprzeciwienia się przetwarzaniu danych i wykonywania innych praw zawartych w rozdziale 3 sekcji 1 GDPR, w tym prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przewidywano: cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie na podstawie zgody udzielonej przed cofnięciem zgody.

 

Reklamacje: zainteresowana strona, jeśli uzna to za stosowne, może zawsze złożyć reklamację do włoskiego gwaranta ochrony prywatności, którego dane można znaleźć na stronie internetowej www.garanteprivacy.it

 

Podstawa prawna: podstawą prawną są zobowiązania prawne (włoskie i europejskie), oraz uzasadnione interesy administratora w stosunku administratora do zainteresowanej strony.Sama zgoda jest podstawą prawną dla celów, do których udzielono zgody.

Zakres komunikacji i ujawnienia

 

Firma nie ujawni żadnych danych.

 

Jeśli chodzi o konkretne odowołania, dla których istnieje określony formularz na stronie lub konkretna sekcja w niniejszej polityce, proszę odnieść się do tych formularzy i do poszczególnych sekcji.
W przypadku innych odwołąń dane dostarczone przez użytkowników mogą być znane (i przetwarzane w imieniu Spółki) przez podmioty specjalnie delegowane przez Spółkę (odpowiedzialni marketingu do zarządzania stroną, nawet zewnętrzni Spółce, zaangażowani w praktykach prawnych nawet zewnętrzni Spółce, technicy IT również zewnętrzni Spółcę, odpowiedzialni sektorów, do których adresowana jest ewentualna proźba) oraz odpowiedzialni za przetwarzanie danych (np. spółki zarządzające stroną internetową, firm outsourcingowych IT) wyznaczonych zgodnie z prawem przez Spółkę. Lista odpowiedzialnych jest dostępna po skontaktowaniu się ze Spółką.

 

Jeśli jest to konieczne i określone również na początku tej polityki, dane mogą być również przekazywane przez Spółkę organom sądowych lub policyjnych, prawnikom i każdemu, kto jest potrzebuje wypełnić obowiązki wymagane przez prawo, rozporządzenie lub prawodawstwo UE lub ustalenia lub ochrony prawnych w odpowiednich siedzibach.

 

Opcjonalne lub nieprzyznawanie danych i metod przetwarzania

 

Aby uzyskać pełne informacje na temat przetwarzania danych przez Spółke, zapraszamy do zapoznania się z wszystkimi informacjami zawartymi w różnych obszarach żądań danych i wszystkich sekcjach niniejszej polityki prywatności.

 

Czas przechowywania

 

Dane nawigacyjne i ciasteczka znajdują się w poszczególnych sekcjach tej polityki.

Dane podane w formularzach znajdują się w poszczególnych sekcjach.

Dane niezbędne do odpowiedzi na konkretne proźby mogą być przechowywane do czasu spełnienia proźby chyba że obecne przepisy włoskie i europejskie przewidują inne zachowanie

W przypadku zobowiązań prawnych, przepisów i regulacji wspólnotowych dane mogą być przechowywane przez okresy ustalone przez te źródła regulacyjne;

 

W  każdym przypadku wszystkie dane mogą być zachowane przez okres niezbędny do ustalenia roszczeń prawnych lub ochrony Spółki zgodnie z przepisami włoskimi i europejskimi.

 

Szczegółowe informacje

 

Jak już wspomniano, strona internetowa zawiera szczegółowe informacje podsumowujące na stronach skonfigurowanych dla usług na żądanie. Proszę również odnieść się do informacji, które uzupełniają tę politykę.

 

Curriculum

 

Proszę skonsultować konkretny formularz.

 

 

Informacje zaktualizowane w dniu 15.02.2019. Wszelkie aktualizacje dokonane w ramach polityki stałego przeglądu informacji będą zgłaszane na tej stronie, oraz pisząc do Spółki, możliwe będzie również uzyskanie wersji poprzednich zasad prywatności i informacji.

 

close

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

  Sei un:

  Preso atto dell’informativa e avendola compresa in tutti i suoi punti

  Acconsento/non acconsento (barrando l’apposita casella) al trattamento per le finalità indicate al punto 2 lett. A della informativa (in sintesi: per rispondere alla richiesta di informazioni)

  AcconsentoNon acconsento

  Acconsento/non acconsento (barrando l’apposita casella) al trattamento per le finalità indicate al punto 2 lett. D della informativa (in sintesi: ricevere comunicazioni pubblicitarie/informative di prodotti-servizi-iniziative di G&P Cosmetics s.r.l. e dei suoi partners e partecipare a ricerche di mercato)

  AcconsentoNon Acconsento

  Contatto: Richiesta informazioni