INFORMACJA ZGODNA
Z ROZPORZĄDZENIEM (UE) 2016/679
zwanym dalej GDPR

 1. Informacje ogólne: Niżej podpisana Spółka (G&P Cosmetics s.r.l. zwana dalej „Spółka”) informuje, że dla celów wskazanych, przetwarza Państwa dane Spółki podane w formularzu lub po podaniu formularza. Żądane i przetwarzane będą tylko dane niezbędne do realizacji celów, o których mowa w niniejszej informacji.

   

 2. Cele: Dane mogą być przetwarzane przez Spółkę:

   

  • w celu, za uprzednią zgodą, aby przeprowadzać komunikację reklamową/informacyjną na temat inicjatyw Spółki w zakresie produktów i usług,  na e-mail wskazany również przez newsletter okresowe (należy pamiętać, że e-maile mogą być również przesyłane elektronicznie automatycznie);
  • Dane mogą być zawsze przetwarzane również przez Spółkę do wypełnienia obowiązku ustanowionego przez prawo, przepisy lub ustawodawstwo oraz uzasadnionego interesu, takiego jak ustalenia roszczeń prawnych lub ochrony Spółki w odpowiednich siedzibach.

   

 3. Obowiązkowe lub nie podania: Podanie danych do celów, o których mowa w pkt 2 lit.A informacji jest fakultatywna i brak dostarczenia danych (z wyjątkiem danych dotyczących sektora) nie ma żadnych innych konsekwencji niż niepodleganie czynnościom wskazanym w tym punkcie, podczas gdy brak podania danych dotyczących sektora spowoduje, że nie będzie można odbierać newsletter branżowe, ale tylko tych przeznaczonych dla konsumenta. Zgoda na przetwarzanie do celów, o których mowa w pkt 2 lit.A jedna z tych informacji jest opcjonalna, a brak zgody nie doprowadzi do żadnych konsekwencji innych niż niepodejmowanie działań wskazanych w tym punkcie. Ponadto, w wyrażeniu zgody na przetwarzanie do celów, o których mowa w punkcie 2 lit.A niniejszej informacji przypomina, że zawsze będzie można swobodnie odwołać udzieloną zgodę (a zatem sprzeciwić się wysłaniu danych komunikatów) bez kontaktowania się z Administratorem Danych. Inne metody sprzeciwu-wycofania  mogą być również przekazywane w różnych komunikatach. Dostarczanie danych do celów, o których mowa w punkcie 2 lit.B niniejszej informacji, jest konieczne, a brak przyznania uniemożliwi przetwarzanie danych, a zatem subskrypcję newsletter. Należy pamiętać, że dla celów, o których mowa w pkt 2 lit.B tej informacji przetwarzanie odbywa się bez potrzeby zgody zainteresowanej strony na podstawie innych podstaw prawnych przewidzianych w art. 6 rozporządzenia w sprawie GDPR

   

 4. Kategorie odbiorców danych: Dane zebrane i przetwarzane do celów, o których mowa w poprzednim punkcie 2 lit. A informacji nie zostanie przekazana przez Spółkę. Do celów, o których mowa w pkt 2 lit. B niniejszej informacji, dane mogą być przekazywane prawnikom - radcom prawnym, organom publicznym, organom sądowym i organom policyjnym oraz urzędowi pocztowemu (ponieważ mogą oni zobaczyć adres do wysyłania wszelkich pisemnych komunikatów). Do celów, o których mowa w pkt 2 lett. C dane nie będą przekazywane. Spółka przekaże tylko dane niezbędne do realizacji pojedynczych celów wskazanych w niniejsyej informacji. Następnie może zostać przekazana przez Spółkę do przetwarzania danych w jej imieniu, wszystkich osób specjalnie delegowanych do przetwarzania (odpowiedzialni w sektorze, do którego skierowane jest żądanie, odpowiedzialni zarządzający stroną również zewnętrzni Spółce, odpowiedzialni marketingu również zewnętrzni Spółce, konsultanci również zewnętrzni Spółce - np. konsultanci prawni, technicy IT, odpowiedzialni za jakość – odpowiedzialni za system informacyjny nawet zewnętrzni Spółce, odpowiedzialni ds. public relations) oraz odpowiedzialni za przetwarzanie danych (wyznaczani przez Spółkę) nawet zewnętrzni Spółce (takie jak firmy outsourcingu IT, outsourcery doradztwa marketingowego, outsourcery zarządzający wysyłaniem newsletter). Pełna lista osób odpowiedzialnych jest dostępna na żądanie do Administratora danych na poniższy adres.

   

 5. Administrator danych i Inspektor ochrony danych: administratorem danych jest G & P Cosmetics s.r.l. z siedzibą w via De Gasperi, 8 - 52037 Sansepolcro (AR) - WŁOCHY Telefon: +39.0575.720.682 E-mail: info@ilovesensus.it Obecnie nie jest przewidziane i wymagane przez prawo, aby Spółka miała  inspektora ochrony danych, który w razie potrzeby, będzie ogłoszony na stronie internetowej https://www.ilovesensus.it Spółki, którą zapraszamy odwiedzić okresowo oraz zapoznać się ze wszelkimi aktualizacjiami niniejszej informacji
 6. Prawa: informujemy, że GDPR daje zainteresowanej stronie możliwość zwrócenia się do administratora danych (pod wskazany powyżej adres) o dostęp do danych osobowych i poprawienie danych, anulowanie ich lub ograniczenie przetwarzania, które ich dotyczy, przenośność danych; zainteresowana strona może również mieć możliwość sprzeciwienia się przetwarzaniu danych i wykonywania innych praw zawartych w rozdziale 3 sekcji 1 GDPR, w tym prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przewidywano: cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie na podstawie zgody udzielonej przed cofnięciem zgody.
 7. Reklamacje: zainteresowana strona, jeśli uzna to za stosowne, może zawsze złożyć reklamację do włoskiego gwaranta ochrony prywatności, którego dane można znaleźć na stronie internetowej www.garanteprivacy.it
 8. Podstawa prawna: podstawą prawną są zobowiązania prawne (włoskie i europejskie), oraz uzasadnione interesy administratora w stosunku administratora do zainteresowanej strony.Sama zgoda jest podstawą prawną dla celów, do których udzielono zgody.
 9. Sposoby przetwarzania: dane mogą być przetwarzane przez Spółkę na papierze, ręcznie, telematycznie (dlatego zachowanie i przetwarzanie danych zarówno na papierze, jak i telematycznie). Wszystkie dane, o których mowa w obiekcie, będą przechowywane i przetwarzane przez Spółkę, podejmując wszelkie środki niezbędne do ich ochrony, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami (a zatem również zgodnie z zasadami poprawności, legalności, przejrzystości i ochrony poufności oraz prawa) i logicznie ściśle związane z celami wskazanymi w niniejszej informacji. Dane zostaną uzupełnione jedynie czynnościami niezbędnymi do osiągnięcia celów wskazanych w niniejszej informacji. Dane będą przechowywane, w zakresie, w jakim dotyczy Spółki, w biurach Spółki oraz w podmiotach przetwarzających dane wyznaczonych przez Spółkę (jak również w podmiotach trzecich wskazanych w niniejszej informacji, do których dane są przekazywane i które przetwarzają je niezależnie odpowiedzialni). Dane będą również organizowane w bazie danych – oraz bazach danych informatycznych.

 

Uwaga: cele, dla których wymagana jest zgoda, nie obowiązują osbom poniżej 14 roku życia, a zatem osoby te nie będą podlegały czynnościom przetwarzania danych podlegającym zgodzie i nie będą mogły o nie poprosić.

 

Zainteresowana strona, wyrażając zgodę, oświadcza, że ma ukończone 14 lat

Aktualizacja informacji w dniu 20.02.2019
Poprzednie wersje można uzyskać, prosząc o nie do Administratora

close

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Sei un:

Preso atto dell’informativa e avendola compresa in tutti i suoi punti, consapevole che il trattamento per le finalità di cui al punto 2 lett. B dell’informativa la base giuridica è un’altra rispetto al consenso

Acconsento/non acconsento (barrando l’apposita casella) al trattamento per le finalità indicate al punto 2 lett. A della presente informativa (in sintesi: rispondere alla richiesta). Trattamento riservato solo a maggiori di 14 anni

AcconsentoNon acconsento

Acconsento/non acconsento (barrando l’apposita casella) al trattamento per le finalità indicate al punto 2 lett. C della presente informativa (in sintesi: comunicazioni pubblicitarie/informative di prodotti-servizi-iniziative di G & P e dei suoi partners) Trattamento riservato solo a maggiori di 14 anni

AcconsentoNon Acconsento


Contatto: Richiesta informazioni