INFORMACJA ZGODNA
Z ROZPORZĄDZENIEM (UE)
2016/679 zwanym dalej GDPR

 1. Informacje ogólne: Niżej podpisana Spółka (G&P Cosmetics s.r.l. zwana dalej „Spółka”) informuje, że dla celów wskazanych, przetwarza Państwa dane Spółki podane w formularzu lub po podaniu formularza. Żądane i przetwarzane będą tylko dane niezbędne do realizacji celów, o których mowa w niniejszej informacji

   

 2. Cele: Dane mogą być przetwarzane przez Spółkę:

   

  • aby móc odpowiedzieć na Państwa proźbę o informacje i zróbić wszystko, aby spełnić Państwa żądania
  • aby spełnić obowiązek zgodne z prawem, przepisami lub prawodawstwem UE i dla uzasadnionego interesu, taki jak  ustalenia roszczeń prawnych lub obrony Spółki w odpowiednich siedzibach.
  • Za uprzednią zgodą, aby zamieszczać reklamy/informacje o produktach i usługach Spółki i jej partnerów, wszystko  przez Spółkę na adres e-mail przekazywany za pośrednictwem okresowych newsletterów (należy pamiętać, że e-maile mogą być również przesyłane elektronicznie automatycznie).

   

 3. Obowiązkowe lub nie podania: Podanie danych oznaczonych jako „obowiązkowe” jest opcjonalne dla celów, o których mowa w pkt 2 lit.A niniejszej informacji, ale brak podania, uniemożliwi jednak odpowiedź na proźbę. Dostarczanie danych nieoznaczonych jako „obowiązkowe” jest opcjonalne dla celów, o których mowa w pkt 2 lit.A niniejszej informacji, a brak podania nie będzie miało żadnych konsekwencji innych niż brak możliwości wykorzystania dane, które mogłyby być przydatne w celu lepszej odpowiedzi na Państwa życzenia. Zgoda dla celów, o których mowa w pkt 2 lit.A niniejszej informacji jest zawsze możliwa, ale brak zgody uniemożliwi odpowiedź na proźbę. Podanie danych oznaczonych jako „obowiązkowe” oraz innych danych, które mogą być wymagane w tych celach, jest niezbędne do celów, o których mowa w pkt 2 lit. b niniejszej informacji, a brak podania uniemożliwi przetwarzanie danych. oraz odpowiedzieć na proźbę podczas gdy brak podania innych danych nie doprowadzi do żadnej konsekwencji. Zgoda i podaniie danych do celów, o których mowa w pkt 2 lit.C niniejszej informacji jest zawsze dostępna i fakultatywna, a brak zgody i podania uniemożliwi poddanie się czynnościom, o których mowa w punkcie, lub nie będzie podlegać nieprzypisanemu adresowi; zgodę można zawsze swobodnie odwołać, pisząc do Administratora danych na adres wskazany poniżej lub korzystając z innych metod wskazanych w news letter.

   

 4. Kategorie odbiorców danych: dane zebrane i przetwarzane do celów, o których mowa w poprzednim punkcie 2 lit.A nie zostanie przekazana przez Spółcę, chyba że komunikacja jest konieczna aby odpowiedzieć na proźbę (np. W celu wysłania wymaganego materiału papierowego). Do celów, o których mowa w pkt 2 lit. B niniejszej informacji, dane mogą być przekazywane prawnikom - radcom prawnym, organom publicznym, organom sądowym i organom policyjnym oraz urzędowi pocztowemu (ponieważ mogą oni zobaczyć adres do wysyłania wszelkich pisemnych komunikatów). Do celów, o których mowa w pkt 2 lett. C dane nie będą przekazywane. Spółka przekaże tylko dane niezbędne do realizacji pojedynczych celów wskazanych w niniejsyej informacji.  Następnie może zostać przekazana przez Spółkę do przetwarzania danych w jej imieniu, wszystkich osób specjalnie delegowanych do przetwarzania (odpowiedzialni w sektorze, do którego skierowane jest żądanie, odpowiedzialni zarządzający stroną również zewnętrzni Spółce, odpowiedzialni marketingu również zewnętrzni Spółce, konsultanci również zewnętrzni Spółce - np. konsultanci prawni, technicy IT, odpowiedzialni za jakość – odpowiedzialni za system informacyjny nawet zewnętrzni Spółce, odpowiedzialni ds. public relations) oraz odpowiedzialni za przetwarzanie danych (wyznaczani przez Spółkę) nawet zewnętrzni Spółce (takie jak firmy outsourcingu IT, outsourcery doradztwa marketingowego, outsourcery zarządzający wysyłaniem newsletter). Pełna lista osób odpowiedzialnych jest dostępna na żądanie do Administratora danych na poniższy adres.

   

 5. Przechowywanie danych: dane mogą być przechowane i przetwarzane przez Spółkę przez cały okres niezbędny do osiągnięcia celów zawartych w niniejszej informacji. Okres przechowywania danych jest następujący:

   

  • w przypadku zobowiązań prawnych, przepisów i regulacji wspólnotowych dane mogą być przechowywane przez okresy ustalony przez źródła regulacyjne;
  • dla celów, o których mowa w pkt 2 lit. A niniejszej informacji, dane mogą być przechowywane do momentu wniosku o unieważnienia. Dane mogą być również przechowywane później, w celu wykazania uprzednio udzielonej zgody i przez cały okres, w którym zainteresowana strona mogła zgłaszać zakwestionowania
  • do celów, o których mowa w pkt 2 lit. C niniejszej informacji, dane mogą być przechowywane aż do odwołania zgody lub wniosku o unieważnienie. Dane mogą być również przechowywane później, w celu wykazania uprzednio udzielonej zgody i przez cały okres, w którym zainteresowana strona mogła zgłaszać zakwestionowania
  • w każdym przypadku wszystkie dane mogą być przechowywane przez okres niezbędny ustalenia roszczeń prawnych lub obrony Spółki zgodnie z przepisami włoskimi i europejskimi.
 6. Administrator danych i Inspektor ochrony danych: administratorem danych jest G & P Cosmetics s.r.l. z siedzibą w via De Gasperi, 8 - 52037 Sansepolcro (AR) - WŁOCHY Telefon: +39.0575.720.682 E-mail: info@ilovesensus.it Obecnie nie jest przewidziane i wymagane przez prawo, aby Spółka miała  inspektora ochrony danych, który w razie potrzeby, będzie ogłoszony na stronie internetowej https://www.ilovesensus.it Spółki, którą zapraszamy odwiedzić okresowo oraz zapoznać się ze wszelkimi aktualizacjiami niniejszej informacji
 7. Prawa: informujemy, że GDPR daje zainteresowanej stronie możliwość zwrócenia się do administratora danych (pod wskazany powyżej adres) o dostęp do danych osobowych i poprawienie danych, anulowanie ich lub ograniczenie przetwarzania, które ich dotyczy, przenośność danych; zainteresowana strona może również mieć możliwość sprzeciwienia się przetwarzaniu danych i wykonywania innych praw zawartych w rozdziale 3 sekcji 1 GDPR, w tym prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przewidywano: cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie na podstawie zgody udzielonej przed cofnięciem zgody.
 8. Reklamacje: zainteresowana strona, jeśli uzna to za stosowne, może zawsze złożyć reklamację do włoskiego gwaranta ochrony prywatności, którego dane można znaleźć na stronie internetowej www.garanteprivacy.it
 9. Podstawa prawna: podstawą prawną są zobowiązania prawne (włoskie i europejskie), oraz uzasadnione interesy administratora w stosunku administratora do zainteresowanej strony.Sama zgoda jest podstawą prawną dla celów, do których udzielono zgody.
 10. Sposoby przetwarzania: dane mogą być przetwarzane przez Spółkę na papierze, ręcznie, telematycznie (dlatego zachowanie i przetwarzanie danych zarówno na papierze, jak i telematycznie). Wszystkie dane, o których mowa w obiekcie, będą przechowywane i przetwarzane przez Spółkę, podejmując wszelkie środki niezbędne do ich ochrony, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami (a zatem również zgodnie z zasadami poprawności, legalności, przejrzystości i ochrony poufności oraz prawa) i logicznie ściśle związane z celami wskazanymi w niniejszej informacji. Dane zostaną uzupełnione jedynie czynnościami niezbędnymi do osiągnięcia celów wskazanych w niniejszej informacji. Dane będą przechowywane, w zakresie, w jakim dotyczy Spółki, w biurach Spółki oraz w podmiotach przetwarzających dane wyznaczonych przez Spółkę (jak również w podmiotach trzecich wskazanych w niniejstej informacji, do których dane są przekazywane i które przetwarzają je niezależnie odpowiedzialni). Dane będą również organizowane w bazie danych – oraz bazach danych informatycznych.

 

Uwaga: cele, dla których wymagana jest zgoda, nie obowiązują osbom poniżej 14 roku życia, a zatem osoby te nie będą podlegały czynnościom przetwarzania danych podlegającym zgodzie i nie będą mogły o nie poprosić.
Zainteresowana strona, wyrażając zgodę, oświadcza, że ma ukończone 14 lat

 

Aktualizacja informacji w dniu 20.02.2019
Poprzednie wersje można uzyskać, prosząc o nie do Administratora

close

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

  Sei un:

  Preso atto dell’informativa e avendola compresa in tutti i suoi punti

  Acconsento/non acconsento (barrando l’apposita casella) al trattamento per le finalità indicate al punto 2 lett. A della informativa (in sintesi: per rispondere alla richiesta di informazioni)

  AcconsentoNon acconsento

  Acconsento/non acconsento (barrando l’apposita casella) al trattamento per le finalità indicate al punto 2 lett. D della informativa (in sintesi: ricevere comunicazioni pubblicitarie/informative di prodotti-servizi-iniziative di G&P Cosmetics s.r.l. e dei suoi partners e partecipare a ricerche di mercato)

  AcconsentoNon Acconsento


  Contatto: Richiesta informazioni